EESTI NAISKÜTTIDE SELTSI PÕHIKIRI

Eesti Naisküttide seltsi põhikiri on kinnitatud 26.02.2016

I ÜLDSÄTTED

1.1.Mittetulundusühing nimega Eesti Naisküttide Selts on ühistegevuse põhimõtetest lähtuv vabatahtlik ühing, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja on valmis ühiseks koostööks;
1.2.Mittetulundusühingu nimi on Eesti Naisküttide selts ( edaspidi „Selts”);
1.3.Seltsi asukoht on Liguri Küla, Varstu vald, Võrumaa
1.4.Selts on juriidiline isik, tal on oma vara, iseseisev bilanss, sümboolika ja pangaarve;
1.5.Selts on asutatud määramata tähtajaks;
1.6.Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini;
1.7.Oma tegevuses juhindub Selts mittetulundusühingute seadusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Seltsi põhikirjast, juhatuse ja üldkoosoleku otsustest ning pooltevahelistest lepingutest.
1.8.Oma õiguse teostamiseks on Seltsil õigus pöörduda riigiasutusse, kohaliku omavalitsuse organi või kohtu poole.

II EESMÄRGID

2.1. Seltsi eesmärk on jahinduse kui loodustsäästva tegevuse propageerimine naiste ja noorte seas erinevate koolituste, täiendõppe ja ürituste korraldamise kaudu. Samuti oma liikmete huvide ja õiguste esindamine nii sise-kui välisriiklikul tasandil valdkondlikus tegevuses partnerite ja katusorganisatsioonidega.
2.2 Eesmärkide saavutamiseks võib Selts teha järgmisi tegevusi:
2.2.1.keskkonna- ja loodushoiu alane teavitustöö ja rakenduslike projektide läbiviimine;
2.2.2.valdkonnapõhiste info- ja koolitusürituste, seminaride, konkursside, kokkutulekute, laagrite, jahipidamiste korraldamine ning nende tegevusega seotud trükiste koostamine ja levitamine;
2.2.3 erinevate rahastusallikate, fondide ja sponsorvahendite kaasamine põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
2.2.4 kohalike omavalitsuste, teiste mittetulundusühingute, organisatsioonide ja isikutega koostöö tegemine nii siseriiklikul kui ka välisriiklikul tasandil
2.2.5 põhikirjaliste eesmärkide toetamiseks kõrvaltegevusena majutus- ja toitlustusteenuse ja jahiturismiga tegelemine
2.3 Seltsi eesmärkide saavutamiseks võib selts ise või oma liikmete kaudu:
2.3.1 astuda liitudesse, assotsiatsioonidesse ja muudesse ühendustesse ning olla nende esindajaks Eesti Vabariigis ja või välisriikides;
2.3.2 asutada sihtasutusi, määrata stipendiume, preemiaid, auhindu jne.
2.4 Selts võib oma tegevuse korraldamiseks vajadusel kehtestada Kodukorra ja teisi reguleerivaid dokumente ja akte.
2.5 Seltsi tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel

III LIIKMELISUS

3.1.Seltsi liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad Seltsi põhikirja ja juhatuse otsuseid ning soovivad osaleda Seltsi eesmärkide saavutamisel;
3.2.Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel; Seltsi liikmeks astujal peab olema vähemalt kaks soovitajat, kes oskavad uue liikme kohta anda infot senise tegevuse kohta ja iseloomustada uut liiget.
3.3.Seltsi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu;
3.4.Üldkoosolekul on õigus välja arvata Seltsist liige, kes ei täida Seltsi põhikirja või kelle teod ei vasta Seltsi eesmärkidele ja tekitavad Seltsile moraalset või materiaalset kahju;

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Seltsi liikmetel on õigus:
4.1.1 osaleda üldkoosolekul ja hääletada üldkoosoleku otsuste üle;
4.1.2 valida ja olla valitud Seltsi juhatusse;
4.1.3 kasutada Seltsi varasid ja sümboolikat juhatuse poolt kehtestatud korras;
4.1.4 võtta osa Seltsi korraldatud üritustest;
4.1.5 kasutada Seltsi liikmetele määratud soodustusi;
4.1.6 saada teavet ja teha ettepanekuid Seltsi tegevuse kohta;
4.1.7 volitada enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Seltsi liiget. Igal liikmel on õigus volituse alusel esindada maksimaalselt kolme liiget.
4.2. Seltsi liikmetel on kohustus:
4.2.1 täita Seltsi põhikirja, juhatuse otsuseid ja tegevjuhtkonna korraldusi;
4.2.2 tasuda Seltsi kehtestatud makse ja tasusid;
4.2.3 kui liige ei maksa jooksva aasta jooksul ära liikmemaksu on juhatusel õigus isik Seltsist välja arvata;
4.2.4 hoida Seltsi vara ja mitte kahjustada Seltsi mainet oma tegevusega.
4.3. Seltsi liikmed pole Seltsi kohustuste täitmise eest varaliselt vastutavad.

V JUHTIMINE

5.1. Seltsi tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek määratud ajaks viie kuni üheksa liikmelise juhatuse.
5.2 Seltsi tööd korraldab juhatus, kes
5.2.1 korraldab ja juhib Seltsi tööd ja tegevust Üldkoosolekute vahelistel perioodidel;
5.2.2 otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise, kuulab ära liikmekandidaadid, vajaduse korral esitab eritingimused;
5.2.3 määrab ja kutsub tagasi Seltsi esindajad;
5.2.4 peab Seltsi liikmete arvestust;
5.2.5 peab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust;
5.2.6 otsustab vajadusel maksudest vabastamise või soodustuste küsimused, kehtestab kõik vajalikud hinnad, maksud ja nende määrad ning nende tasumise korra, milliseid Üldkoosolek ei ole kehtestanud;
5.2.7 korraldab Seltsi vara valdamist, haldamist, kasutamist ja käsutamist;
5.2.8 võib määrata palgalised töötajad, kes organiseerivad seltsi igapäevast tööd;
5.2.9 korraldab Seltsi raamatupidamist.
5.3. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kvartalis ja protokollitakse vastavasisuliste otsustena.
5.4 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuste liikmetest ja otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusel. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Juhatus peab andma Seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.
5.5 Seltsi juhatus valib endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust:
5.5.1 allkirjastab lepinguid;
5.5.2 käsutab Seltsi rahalisi vahendeid, vastavalt Seltsi poolt kinnitatud majanduskavale;
5.5.3 teostab Seltsi põhikirjast ja kehtivast seadusandlusest tulenevaid majandus- ja õigustoiminguid.
5.5.4 Seltsi esindamise õigus kõigis õigustoimingutes on igal Seltsi juhatuse liikmel
5.6 Juhatus otsustab kõiki Seltsi tegevust puudutavaid küsimusi, mis põhikirjaliselt ei kuulu Üldkoosoleku ainupädevusse.
5.7 Juhatus peab Seltsi juhtimisel järgima üldkoosoleku seaduslikke korraldusi.
5.8 Juhatus on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik.
5.9 Muudatuste tegemise juhatuse koosseisu otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek võib juhatuse tagasi kutsuda üksnes mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või muul viisil Seltsi huvide oluline kahjustamine.
5.10 Seltsi kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek, kes:
5.10.1 võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi;
5.10.2 kehtestab Seltsi Kodukorra ja muud Seltsi tegevust reguleerivad eeskirjad ning dokumendid;
5.10.3 määrab kindlaks Seltsi tegevuse põhisuunad ja eelarve prioriteedid;
5.10.4 kinnitab Seltsi bilansi ja majandusaasta aruande;
5.10.5 otsustab Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise.
5.10.6 Üldkoosolek valib 2-3 liikmest koosneva revisjonikomisjoni, kes teostab järelvalvet
juhtorganite tegevuse üle, kontrollib Seltsi raamatupidamise ja aruandluse õigsust.
Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla Seltsi raamatupidaja ja juhatuse liige.
5.11 Üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas;
5.12 Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse Seltsi liikmetele vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
5.13 Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel või kui seda nõuab ½ juhatuse liikmetest.
5.14 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Seltsi liikmetest.
5.15 Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamuse teel.

VI SELTSI VARA

6.1 Seltsi vara sh rahalised vahendid moodustuvad:
6.1.1sisseastumis- ja liikmemaksust;
6.1.2tasuliste ürituste korraldamisest saadud laekumistest;
6.1.3annetustest ja eraldistest;
6.1.4muudest maksetest ja laekumistest.
6.2 Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamaine ei ole seadusega keelatud.
6.3 Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksu suurusega.

VII. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1 Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2 Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3 Seltsi tegevuse lõpetamisel, pärast likvideerimiskulude katmist, järele jäänud vara ja rahalised vahendid lähevad üle sarnasel eesmärgil tegutsevatele ühingutele või avalikule sektorile.

Asutajaliikmed: Janika Valge, Tiina Kirs, Kairit Kiin, Tooni Vellend, Anneli Lints, Kadri Kivimets, Terje Saar, Triin Roostfeldt